Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2011

KINH PHÁP HOA - Trọn bộ (PHẨM 19)

PHẨM 19
PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC
Lúc bấy giờ, Phật bảo Bồ tát Thường Tinh Tấn: Nếu có trai lành gái tín nào lãnh giữ kinh
Pháp Hoa này bằng cách đọc, tụng, giảng nói hoặc biên chép thì người đó:
* Về mắt sẽ được 800 công đức.
* Về tai sẽ được 1.200 công đức.
* Về mũi sẽ được 800 công đức.
* Về lưỡi sẽ được 1.200 công đức.
* Về thân sẽ được 800 công đức.
* Về ý sẽ được 1.200 công đức.

Dùng những công đức ấy mà trang nghiêm, bồi dưỡng, cải tạo sáu căn, thì sáu căn được thanh tịnh.
1. Nhãn căn công đức: Đôi mắt thịt cha mẹ sinh ra, khi thanh tịnh, thì thấy được tất cả núi rừng, sông biển trong ba ngàn đại thiên thế giới, thấp đến địa ngục A tỳ, cao đến trời hữu đảnh, cũng thấy được các chúng sanh trong các thế giới ấy, cùng những nghiệp nhân, nghiệp quả và những nơi sanh do quả báo quyết định. Tất cả những sự việc ấy đều thấy, đều biết với đôi mắt thanh tịnh của mình.
2. Nhĩ căn công đức: Đôi tai cha mẹ sinh ra, khi thanh tịnh, nghe được các thứ tiếng khắp ba ngàn đại thiên thế giới, như:
* Tiếng voi, ngựa, trâu, xe (thú vật).
* Tiếng khóc la, buồn than.
* Tiếng trống, tiếng loa, chuông lớn, chuông nhỏ.
* Tiếng cười, tiếng nói.
* Tiếng trai, tiếng gái, tiếng con nít, nam nữ.
* Tiếng pháp, tiếng chẳng phải pháp
* Tiếng khổ, tiếng sướng.
* Tiếng phàm phu, tiếng thánh nhơn.
* Tiếng đáng vui, tiếng chẳng đáng vui
* Tiếng trời, tiếng rồng, tiếng các hàng A-tu-la.
* Tiếng lửa, tiếng nước, tiếng gió.
* Tiếng địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ.
* Tiếng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ tát, Phật.
Tóm lại, tuy chưa được thiên nhĩ, nhưng với đôi tai của cha mẹ sanh ra mà thanh tịnh thì tất cả các thứ tiếng trong ngoài ba ngàn đại thiên thế giới, đều nghe được và phân biệt từng loại nhưng không vì đó mà “nhĩ căn” bị hư hoại.
3. Tỷ căn công đức: Thọ trì kinh Pháp Hoa thì mũi được thanh tịnh, nhờ đó mà “nghe”
được các thứ mùi trong ngoài ba ngàn đại thiên thế giới và phân biệt được:
* Mùi các thứ hoa tu-mạn-na, xà đề, mạt lợi v.v..
* Mùi các hoa sen xanh, vàng, trắng, đỏ.
* Mùi cây có hoa, mùi hoa cây có trái.
* Mùi các thứ hương.
Lại rõ biết các thứ mùi chúng sanh như:
* Mùi thú vật (voi, ngựa, dê, trâu v.v..)
* Mùi trai, gái, rừng bụi, hoặc xa hoặc gần.
* Các mùi cây, hoa trên trời.
* Mùi nhân dân cõi trời ở các cung điện hưởng phước, hoặc ở diệu pháp đường nói pháp, hoặc khi dạo chơi.
Lại cũng nghe được:
* Mùi hương của chư thiên đốt.
* Mùi Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ tát, Phật.
“Nghe” nhiều như thế, nhưng tỷ căn không bị hư và không lầm lộn. Nếu muốn phân biệt nói cho người khác nghe thì ghi nhớ không sai.
4. Thiệt căn công đức: Trì kinh Pháp Hoa thì lưỡi được thanh tịnh, nhờ đó mà:
* Cuối cùng không thọ ác vị.
* Thuyết pháp nói đến chỗ thâm diệu, thấu đến tâm người nghe, khiến họ vui mừng sướng thích và cảm hóa được chư Thiên và A-tu-la, hàng tu hành giàu có, sang trọng.
* Vì khéo nói pháp nên được họ hàng quyền quí, nhân dân theo hầu cúng dường và chư Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ tát, Phật ưa thấy và người nói pháp khéo ấy ở đâu thì được chư Phật xoay về phía đó mà nói pháp, nương đó mà có khả năng thọ trì tất cả các pháp Phật, lại có thể nói ra tiếng pháp thâm diệu.
5. Thân căn công đức: Trì kinh Pháp Hoa, sau khi Phật diệt độ thì thân được trong sạch như ngọc lưu ly, làm cho chúng sanh ưa nhìn xem. Như mảng gương sáng, thân ấy là thân thanh tịnh của Bồ tát, trong đó các sắc tượng đều hiện mà chỉ riêng mình thấy mà thôi. Các sắc tượng ấy hoặc là tất cả chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi, hoặc cung điện trên các cõi trời, hoặc địa ngục, hoặc Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ tát, Phật.
Tuy chưa được “Vô lậu pháp tánh diệu thân” nhưng nhờ thanh tịnh, cho nên tất cả đều hiện được trong cái nhục thân đó.
6. Ý căn công đức: Sau khi Phật diệt độ mà trì kinh Pháp Hoa thì được ý căn thanh tịnh. Dùng ý căn thanh tịnh đó mà nghe một bài kệ, một câu kinh cũng đủ thấu suốt vô lượng nghĩa, hiểu rõ diễn nói cả tháng, cả năm cũng được; mỗi pháp nói ra có thể có những nghĩa thú riêng nhưng tất cả đều nói đúng với “Thật tướng”. Thậm chí khi bàn nói đến sách vở ngoài đời, cách xử thế tiếp vật hay nghề nghiệp sanh nhai, cũng vẫn thuận với chánh pháp. Lại nữa còn biết được những hành động, lời nói đùa trong tâm của sáu đường chúng sanh trong ba ngàn đại thiên thế giới.
Dầu chưa đặng trí tuệ vô lậu, nhưng ý căn thanh tịnh thì tất cả suy nghĩ, tính lường lời nói đều đúng với lời Phật dạy, không chỗ nào là không chân thật và đúng với lời nói của chư Phật trong quá khứ.
THÂM NGHĨA
Gọi là Pháp sư Pháp Hoa, gồm năm hạng người: Thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng diễn và tùy hỉ.
Nói rằng công đức Pháp sư, kỳ thật nói về công đức sáu căn của pháp sư vậy. Tu học Pháp Hoa, sáu căn của pháp sư sẽ thanh tịnh. Do sáu căn thanh tịnh mà có được công đức, nói cách khác là có được những đặc điểm ưu việt của sáu căn, khác hơn người thường.
* Mỗi căn công đức ít nhiều, do căn đó bén nhạy hay là chậm lụt.
- Nhãn căn có thể thấy một nửa phía trước, những gì thuộc nửa sau, không thấy. Luận về
công đức chỉ được 800.
- Nhĩ căn có những đặc tính “Viên, Thông, Thường”, công năng của nó rất ưu việt. Luận về công đức được 1.200.
- Tỷ căn khi thở ra hít vào chặng giữa có khuyết, công đức chỉ chỉ được 800.
- Thiệt căn là mọng mạ của tâm. Lưỡi nói, chỉ là sự thể hiện của tâm. Vận dụng thiệt căn giảng diễn chánh pháp có thể dẫn dắt con người từ triền phược đến giải thoát, từ mê mờ đến giác ngộ. Luận về công đức lưỡi được 1.200.
- Thân căn tùy thuộc sự hiệp ly, công năng thụ động. Luận về công đức chỉ được 800.
- Ý căn là cơ quan động lực của tư duy, tác động qua lại giữa tiền trần cảnh giới. Ý rất bén nhạy và lanh lợi.
“Động thân pháp ngữ độc vi tối. Dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực khiên”.
(Khởi động về thân, phát xuất lời nói chủ động ở ý căn. Thúc đẩy chúng sanh thọ sanh trong sáu nẻo chủ động cũng do ý căn)
Luận về công đức, ý căn được 1.200.
* Vạn loại hữu tình, vô tình sanh tồn, trưởng dưỡng luôn luôn quyện chặt với 3 thời: Quá khứ, Hiện tại, Vị lai. Và 4 hướng: Đông, Tây, Nam, Bắc.
Đem thời gian phối hợp với không gian ta thấy 3 x 4 hay 4 x 3 = 12. Đó là con số được biểu trưng đơn vị công đức. Đem số 12 phối hợp với 10 pháp giới vốn có ở một tâm chúng sanh, ta sẽ thấy: 12 x 10=120. Mỗi pháp giới hiện hữu và tồn tại với qui luật tất
nhiên của 10 “như thị”. Đem 120 phối hợp với 10 như thị sẽ có 120 x 10=1.200 công đức.
Đó là thứ tá dược ngữ ngôn để diễn tả công đức thanh tịnh của sáu căn hơn kém.
* Lục căn mà thanh tịnh thì lục trần cũng thanh tịnh. Trần thanh tịnh thì lục thức cũng thanh tịnh. Căn, trần, thức thanh tịnh thì:
- Thấy tất cả mà như không thấy gì hết; không thấy gì hết mà thấy tất cả.
- Nghe tất cả mà như không nghe gì hết; không nghe gì hết mà nghe tất cả.
- Ngửi tất cả mà như không ngửi gì hết; không ngửi gì hết mà ngửi tất cả.
- Nếm tất cả mà như không nếm gì hết; không nếm gì hết mà nếm tất cả.
- Xúc tất cả mà như không xúc gì hết; không xúc gì hết mà xúc tất cả.
- Biết tất cả mà như không biết gì hết; không biết gì hết mà biết tất cả. Vì sao vậy ?
Vì sáu căn là sắc. Sáu trần cũng là sắc. Nội sắc hay ngoại sắc cũng chỉ là sắc. Cho nên Pháp sư Pháp Hoa thấy suốt, nghe suốt, ngửi suốt, nếm suốt, xúc suốt, biết suốt không phải là việc khó nói khó hiểu. Vì Pháp sư Pháp Hoa còn có thể hiểu biết suốt cả tâm pháp. Tâm sỡ hữu pháp, tâm bất tương ưng hành pháp và vô vi pháp nữa mà.
* Nghe công đức Pháp sư người ngoại cuộc có thể cho là việc khó tin. Kinh Pháp Hoa nói chuyện hoang đường….
Xin thưa: Đó là sự thật. Nhưng muốn biết sự thật đó cần phải có sự thân chứng. Tôi nói
“thân chnứg” không phải cái gì cao xa ghê gớm lắm đâu.
Bạn chỉ thử uống một bữa tiệc rượu hơi nhiều đi, để bạn “thân chứng” về cái sự hoành hành tàn phá trí tuệ và cơ thể của bạn. Nếu bạn không uống say mà bạn chỉ nói về tác
hại của say rượu, bạn có khéo diễn tả thế nào cũng không bao giờ chính xác được, vì bạn chưa “thân chứng” vậy.
Cũng vậy, Pháp sư Pháp Hoa tu tập, khi sáu căn thanh tịnh rồi thì sự nhận thức về thế giới xa rộng hơn, trong sáng hơn, toàn diện hơn người thường. Đó là việc có thật, nhưng ai có thân chứng mới biết.
* Tìm hiểu đại lược về công năng của sáu căn, khi trở thành thanh tịnh:
- Đôi mắt cha mẹ sinh ra, khi thanh tịnh thì thấy được tất cả núi rừng, sông biển trong ba ngàn đại thiên thế giới, thấp đến địa ngục A tỳ, cao đến trời hữu đảnh. Cũng thấy được
tất cả nghiệp nhân, nghiệp quả thiện ác của chúng sanh trong ngần ấy thế giới bằng đôi mắt thanh tịnh của mình.
- Đôi tai cha mẹ sinh ra, khi thanh tịnh, nghe được tất cả các thứ tiếng khắp ba ngàn đại thiên thế giới, như:
* Tiếng khóc la, buồn than.
* Tiếng voi, ngựa, trâu, xe.
* Tiếng trống,chuông, linh ốc.
* Tiếng cười, nói, trai, gái, đồng nam, đồng nữ.
* Tiếng pháp, phi pháp
* Tiếng khổ, vui.
* Tiếng phàm phu, thánh nhơn.
* Tiếng đáng vui, tiếng chẳng đáng vui
* Tiếng trời, rồng, A-tu-la.
* Tiếng lửa, nước, gió.
* Tiếng địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
* Tiếng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ tát, Phật.
Dù chưa được thiên nhĩ, nhưng nghe và phân biệt từng loại âm thanh mà nhĩ căn không bị hư hoại.
- Tỷ căn cha mẹ sanh ra khi thanh tịnh, “nghe” được các thứ mùi trong ngoài ba ngàn đại thiên thế giới và phân biệt:
* Mùi các thứ hoa tu-mạn-na, mạt lợi, chiêm bặc, ba la la.
* Mùi các thứ hoa sen xanh, vàng, trắng, đỏ.
* Mùi cây có hoa, mùi hoa cây có trái.
* Mùi các thứ trầm thủy, chiên đàn..
Lại rõ biết các thứ mùi chúng sanh mê như:
* Mùi thú vật
* Mùi trai, gái, đồng nam, đồng nữ.
* Mùi cỏ cây, rừng bụi xa gần.
Lại cũng nghe được các mùi cây hoa cõi trời như:
* Mùi nhân dân cõi trời, hoặc ở Diệu Pháp đường nói pháp, hoặc lúc dạo chơi.
* Mùi hương của chư thiên đốt.
* Mùi Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ tát, Phật.
Bằng tỷ căn của mình, nghe biết phân biệt như thế mà tỷ căn không bị hư hoại. Khi cần nói cho người khác biết, nhớ kỹ, nói không lầm.
- Thiệt căn của cha mẹ sanh ra, khi thanh tịnh tất cả các thức ăn uống, ngon dở, tốt xấu đều trở thành ngon ngọt như cam lồ. Ở trước đại chúng nói pháp, nói ra những ý nghĩa sâu xa mầu nhiệm rót vào lòng đại chúng, khiến mọi người vui mừng, sung sướng. Cảm hóa đến Thiên long bát bộ, đến hàng trí thức, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ đều vui mừng nghe pháp.
- Thân căn cha mẹ sanh, khi thanh tịnh trong sạch như lưu ly làm cho chúng sanh ưa thấy. Vì thân trong sạch, nên chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới với bao nhiêu nghiệp duyên sanh, tử, thiện, ác đều hiện rõ trong thân. Dưới là địa ngục a tỳ, trên đến trời Hữu đảnh, tất cả cảnh vật cùng các loại chúng sanh hiện rõ, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ tát, Phật thuyết pháp đều hiện rõ trong thân thanh tịnh đó.
- Ý căn khi thanh tịnh, Pháp sư nghe một bài kệ, một câu kinh cũng đủ thấu suốt vô lượng nghĩa và có thể diễn nói cả tháng, cả năm cũng không cạn ý. Mỗi pháp nói ra có đủ ý thú riêng, nhưng tất cả đều đúng với “thật tướng” (Thật tướng vô tướng, Vô tướng bất tướng, cố danh thật tướng). Thậm chí luận bàn sách vở ngoại đạo, nói chuyện tế thế an bang, tiếp nhân đãi vật, cũng đều thuận với chánh pháp. Lại còn biết được lòng nghĩ tưởng, lòng động tác, lòng hí luận của chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới. Dầu chưa được trí tuệ vô lậu mà ý căn thanh tịnh rồi thì người đó suy nghĩ, tính lường, nói năng điều chi đều là Phật pháp, hợp với lời trong kinh của chư Phật nói trong quá khứ, cũng như chư Phật sẽ nói trong vị lai.

SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét:

* Quý vị có thể để lại nhận xét, cảm nhận dưới mỗi bài viết nhưng:
- Không bàn luận đến chính trị của các quốc gia trên thế giới.
- Không được bàn luận hay phỉ báng bất kỳ tôn giáo nào khác.
- Không bàn luận tới sắc tộc gây chia rẽ các dân tộc trên toàn thế giới.
- Không viết những lời thô tục
- Không xúc phạm, chửi bới người khác
- Không đặt liên kết tới những Website đen, có chứa Vi rút hay những phần mềm có chứa mã độc hại
+ Chỉ bàn luận những lĩnh vực liên quan tới Phật Giáo.
+ Hãy giới thiệu Website này tới những người thân, bạn bè của quý vị. Những người không theo, sẽ theo và đã theo Đạo Phật đều có thể xem và tim hiểu trên Website này.
* Hướng dẫn viết nhận xét:
+ Viết nhận xét, cảm nghĩ vào ô bằng Tiếng Việt có dấu
+ Nhận xét với tư cách: Vui lòng nhấp vào lựa chọn trong thanh thả ( Nếu bạn có 1 blog thì hãy đăng nhập, nếu không có thì chọn Ẩn danh)
+ Cuối cùng thì kiểm tra nhận xét và nhấp vào nút: Đăng Nhận xét
* Trân trọng cám ơn!