Hiển thị các bài đăng có nhãn Kinh Đại Bát Niết Bàn ( Tập 1). Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kinh Đại Bát Niết Bàn ( Tập 1). Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011

ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH - Tập 1 (Phẩm5)

ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH - Tập 1 (Phẩm5)

PHẨM THỨ NĂM
THÀNH ĐẠO
KIM CANG THÂN
Đức Phật bảo: “Này Ca Diếp Bồ tát ! Thân Như Lai là thân thường trụ, thân bất hoại, thân kim cang, chẳng phải thân tạp thực. Thân Như Lai đích thực phải là PHÁP THÂN”.
Ca Diếp Bồ tát bạch Phật: “Bạch Thế Tôn ! Những thân của Phật nói con đều chẳng thấy. Con chỉ thấy thân vô thường bại hoại, thân vi trần, tạp thực thôi. Vì rằng Như Lai sắp nhập Niết bàn”.
ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH - Tập 1 (Phẩm 4)

ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH - Tập 1 (Phẩm 4)

PHẨM THỨ TƯ
TRƯỜNG THỌ
* Phật dạy: Nầy các thầy Tỳ kheo ! Đối với Như Lai, “Tất cả các pháp bổn tánh không tịch”. Đó là kết quả của sự tu hành trải qua vô lượng kiếp mà nên. Tuy nhiên, trên đường hóa độ chúng sinh, không phải vậy. Về giới luật, thiền định và trí tuệ học, các thầy còn có chỗ nghi ngờ chưa quyết thì đem ra hỏi, Như Lai sẽ giải thích cho.
ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH - Tập 1 (Phẩm 3)

ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH - Tập 1 (Phẩm 3)

PHẨM THỨ BA
AI THÁN
* Cuộc tranh luận trao đổi chấm dứt. Ông Thuần Đà và Bồ tát Văn
Thù cùng lo sắm sửa trai nghi phẩm vật dâng cúng Phật và đại chúng.
Bấy giờ đại chúng cùng có cảm giác “rúng động sáu thứ”, đất như chuyển, trời như xoay, toàn thân rợn ốc, sợ hãi và lo buồn. Có lẽ, đây là điềm Như Lai sắp nhập Đại Niết Bàn.
Đại chúng cùng có một ý nghĩ buồn khổ tiếc thương qua bài kệ:
ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH - Tập 1( Phẩm 2)

ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH - Tập 1( Phẩm 2)

PHẨM THỨ HAI
THUẦN ĐÀ
Lúc bấy giờ trong hải hội có vị Ưu Bà tắc tên Thuần Đà, là một cư sĩ, có tu tập hạnh lành, muốn trồng sâu gốc rễ Đại thừa, mong thu hoạch quả giải thoát, giác ngộ. Như mọi người, ông sắm sửa lễ vật dâng cúng dường Phật và tăng chúng. Ông tha thiết cầu xin đức Phật thương xót mà nhận phẩm vật ông dâng cúng.
Thuần Đà bạch Phật: Rằng ví như một nông dân nghèo có thửa ruộng tốt, có trâu khỏe, cày bừa sạch cỏ, giống thóc đã sẵn. Chỉ còn chờ một trận mưa. Bạch Thế Tôn ! Nông dân nghèo đó chính là con. Con cầu xin Thế tôn một trận mưa pháp.
ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH - Tập 1(Phẩm 1)

ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH - Tập 1(Phẩm 1)

TIỂU DẪN
ĐẠI BÁT NIẾT BÀN là một thuật ngữ, Phạn ngữ gọi MA HA BÁT NIẾT BÀN NA (Mahaparinirvana). Các nhà Phật học tiền bối dịch có nhiều nghĩa:
• Đại nhập diệt tức
• Đại diệt độ
• Đại viên tịch nhập