Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

CHÚ ĐẠI BI

 * CHI TIẾT CHÚ ĐẠI BI (mỗi tối trước khi đi ngủ hãy tụng ít nhất 5 lần)
Nam mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ tát (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị đa, bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa ba da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô yết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bàn da, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô yết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà ra đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế ri dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bàn lợi thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.
Án, tất điện đô, mạn da ra, bạc đà dạ, ta bà ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
* PHẦN CHÚ GIẢI SỰ LINH ỨNG CỦA CHÚ ĐẠI BI:
Chú Đại Bi này ở trong kinh " Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát quảng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm đà la ni"
Hồi đời quá khứ vô lượng ức kiếp. Có Đức Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ ra đời vì Ngài Quán Thế Âm mà nói ra chú đại bi này. Lúc đó Ngài mới trụ bậc sơ địa, mà sau khi nghe chú này rồi thì siêu chứng lên bậc Bạc địa liền. Ngài thấy cái hiệu nghiệm như vậy, thì phát lời đại nguyện rằng: "nếu qua đời vị lai có thể đem chú này ra mà làm lợi ích cho chúng sinh, thì cho thân Ngài sinh ra nghìn tay, nghìn mắt...vv". Ngài nguyện xong thì quả nhiên tay mắt đều cục túc tất cả, và lại chư Phật phóng quang soi đến thân Ngài và soi khắp vô biên thế giới.
Khi ấy Ngài lại phát nguyện nữa rằng: " nếu người nào trì tụng chú này mỗi đêm 5 biến, thì đặng tiêu tan hết những tội nặng sinh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp đến lúc mạng lâm chung thì có thập phương Chư Phật hiện thân tiếp dẫn về cõi Tịnh độ. Nếu người nào trì tụng chú này mà sau còn bị đọa vào 3 đường ác đạo (Ngạ Quỷ, Súc Sinh, Địa Ngục) và chặng đặng sinh về cõi Phật, hay chẳng đặng những pháp tam muội, biện tài và chỗ sở cầu không toại ý, nếu có mấy sự ấy, thì chú này không được xưng là ' Đại bi tâm đà la ni'."
Chỉ trừ những người tâm không thiện, chí không thành và lòng hay nghi, thì không thấy hiệu nghiệm được liền mà thôi.


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 nhận xét:

* Quý vị có thể để lại nhận xét, cảm nhận dưới mỗi bài viết nhưng:
- Không bàn luận đến chính trị của các quốc gia trên thế giới.
- Không được bàn luận hay phỉ báng bất kỳ tôn giáo nào khác.
- Không bàn luận tới sắc tộc gây chia rẽ các dân tộc trên toàn thế giới.
- Không viết những lời thô tục
- Không xúc phạm, chửi bới người khác
- Không đặt liên kết tới những Website đen, có chứa Vi rút hay những phần mềm có chứa mã độc hại
+ Chỉ bàn luận những lĩnh vực liên quan tới Phật Giáo.
+ Hãy giới thiệu Website này tới những người thân, bạn bè của quý vị. Những người không theo, sẽ theo và đã theo Đạo Phật đều có thể xem và tim hiểu trên Website này.
* Hướng dẫn viết nhận xét:
+ Viết nhận xét, cảm nghĩ vào ô bằng Tiếng Việt có dấu
+ Nhận xét với tư cách: Vui lòng nhấp vào lựa chọn trong thanh thả ( Nếu bạn có 1 blog thì hãy đăng nhập, nếu không có thì chọn Ẩn danh)
+ Cuối cùng thì kiểm tra nhận xét và nhấp vào nút: Đăng Nhận xét
* Trân trọng cám ơn!