Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

CHÚ ĐẠI BI

CHÚ ĐẠI BI

 * CHI TIẾT CHÚ ĐẠI BI (mỗi tối trước khi đi ngủ hãy tụng ít nhất 5 lần)
Nam mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ tát (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị đa, bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa ba da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô yết đế, thất Phật ra lăng đà bà.